Структура та органи управління закладом освіти

Структура закладу

Заклад здійснює освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти:

-початкова освіта;

-базова середня освіта.

Термін здобуття освіти в закладі:

- початкова освіта тривалістю чотири роки;

- базова середня освіта тривалістю п’ять років;

На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес може організовуватися за циклами, визначеними спеціальним законом, поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

Індивідуальне, дистанційне навчання та навчання екстерном у закладі організовується у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Управління закладом

Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк зі своєю назвою, ідентифікаційний код.

Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

- засновник або уповноважена ним особа. Оперативне управління закладом здійснює Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області в особі відділу освіти;

- керівник закладу освіти - директор;

- колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

- колегіальний орган громадського самоврядування – конференція працівників закладу;

Права і обов’язки засновника щодо управління закладом визначаються Законом України «Про освіту» та іншими законами України, Статутом.

Засновник закладу або уповноважена ним особа:

- затверджує установчі документи закладу, їх нову редакцію та зміни до них;

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, призначеним у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу;

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

- забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

- реалізує інші права, передбачені законодавством.

Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти.

Засновник закладу зобов’язаний:

- забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації закладу забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

- забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор.

Директор несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.

Директор є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

Директор закладу призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу.

Директор закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність закладу;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітньої програми;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог до утримання закладу освіти, норм техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці згідно із чинним законодавством;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу.

В закладі створені та діють колегіальні органи управління.

Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

Директор закладу є головою педагогічної ради.

Засідання педагогічної ради проводяться за потреби, але не менш як чотири рази на рік.

Педагогічна рада закладу:

- планує роботу закладу;

- схвалює освітні програми закладу та оцінює результативність їх виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію наказом директора.

Органом громадського самоврядування в закладі є конференція його колективу, що скликається не менш як двічі на рік.

Конференція заслуховує звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

У закладі за рішенням конференції створена і діє рада закладу, діяльність якої регулюється Положенням, що затверджується конференцією, а також створена піклувальна рада, комітет учнівського самоврядування, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії.

До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості.

Кiлькiсть переглядiв: 225

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Вересень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930